Детска Градина „Здравец” - град Русе Toggle Начало » Детска Градина „Здравец” - град Русе

Уважаеми родители на деца, приети на първо класиране за учебната 2018/2019г.

При записване на вашето дете е необходимо да докажете обстоятелствата, попълнени в заявлението за прием на сайта на Община Русе


Необходими документи:

1. При двама работещи родители - служебна бележка от работодателя, която да съдържа изходящ номер, мокър печат с подпис. Трудови книжки на двамата родители - копие
2. Удостоверение за раждане - копие и оригинал
3. Родители, студенти редовна форма на обучение - уверение от ВУЗ
4. Родител с регистрация по постоянен или настоящ адрес в района на детската градина - лична карта или удостоверение за постоянен или настоящ адрес към датата на класиране.
При деца със специални образователни потребности - или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК към 01.01.2018г. - решение на ТЕЛК
5. Родители на деца сираци и полусираци - Акт за смърт и Удостоверение за раждане на детето

Срок за записване на децата: от 05.06.2018г. до 15.06.2018г.

ShutDown