СЪОБЩЕНИЕ Toggle Начало » СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определяне на администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, Ви уведомяваме по отношение плащането на такси от родители за детски градини, както следва:

Съгласно изменение и допълнение на горецитирания нормативен акт, приет с Решение на ОбС – Русе на  28.01.2021 г. (действащ в сила от 01.01.2021 г.),  в ПП „Щастливо детство“ са добавени нови такси както следва:

  • нова такса: Целодневна ПГ - 2.20 лв. на присъствен ден , без постоянна такса;
  • нова такса: Целодневна ПГ- 3/4  - 1.65 лв. на присъствен ден, без постоянна такса

Промените касаят само децата от Подготвителните групи, чиито родители:

Ползват преференции за освобождаване от такси  с 50% по чл. 28, ал. 1 на Наредба № 16 за определянето и администрирането на  местните такси,   цени на услуги и права на територията на община Русе,  се освобождават напълно от такси, а именно:

  • деца с един родител (починал родител или неустановен произход от единия родител);
  • деца, чиито и двамата родители са студенти – редовна форма на обучение;
  • деца с родител/родители с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто включително;
  • деца, чиито родители или настойници са на месечно социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП;
  • за второто дете, когато двете деца от едно семейство са в детска градина.

 

Спряно е електронното плащане през Epay системата в модул „Уеб родител“. Същото ще бъде пуснато на 10.02.2021 г.

Такси за м. януари 2021 г. ще се събират от ДГ „Здравец“ в периода от 10.02.2021 г. до 19.02.2021 г. вкл., без начисляване на лихви, в системата ПП „Щастливо детство“.

ShutDown