Детска Градина „Здравец” - град Русе Toggle Начало » Детска Градина „Здравец” - град Русе

Уважаеми родители,

ДГ „Здравец“ възстановява възпитателно-образователния си процес при спазване на строги противоепидемични мерки от 01.06.2020 г. Ситуацията налага необходимостта от осигуряване на максимална безопасност на децата и служебните лица - педагогически и непедагогически персонал, който ще се грижи за тях.

Виж повече


Уважаеми родители,

Децата от завършващите IV подготвителни групи, които желаят да посещават Детска градина „Здравец“ от 01.06.2020 г трябва да внесат по сметка на градината сумата от 100 лева съгласно Наредба №16 за определяне на цените и услугите на територията на Община Русе. Банковата сметка на ДГ „Здравец“ е: BG36IORT73793100036000

Н А Р Е Д Б А № 16

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА  МЕСТНИТЕ ТАКСИ,   ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

        74. (нова с Реш. № 402/15.12.2016г., доп. с Реш. № 916/19.07.2018 г.) За ползване на детски градини от деца в подготвителна група, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, родителите/настойниците не дължат месечна такса, а заплащат месечна цена за услугата за периода от 01.06. до 14.09. в размер на 100,00 лв. В случай, че услугата не бъде ползвана от детето поради здравословни причини за периода на заболяването цена не се дължи. Платената цена за неползвана услуга за целия период се възстановява пропорционално за дните на отсъствие след подаване на заявление от единия родител до директора на детската градина с прилагане на медицинска бележка с номер на амбулаторен лист и удостоверение за банкова сметка. Заявления се подават в детската градина от 15.09 до 30.09. Сумите се възстановяват в срок до 30.10.


Уважаеми родители,

Предоставяме Ви образец на информирано съгласие, което следва да бъде подписано от родителите преди или при първото посещение на детето в детската градина.

Изтегли [.PDF]


Уважаеми родители,

Записването на деца, приети на първо класиране в Детска градина " Здравец" ще започне на 08.06.2020г. в 8.30 часа.
Необходимите документи, които родителите трябва да представят при записване на децата са такива, с които да докажат обстоятелствата, декларирани в заявлението за кандидатстване.
- акт за раждане на детето...
- при двама работещи родители - служебни бележки от работодателя с мокър печат и изходящ номер, че лицето е назначено на трудов договор
- за студенти редовна форма на обучение - уверения от съответното висше учебно заведение
- лична карта, удостоверяваща адресната регистрация на заявителя или удостоверение за настоящ адрес.
- ТЕЛК на детето или родителя, ако е отбелязано такова обстоятелство в заявлението.

График на дейностите по приемане на деца в детски градини

ShutDown