ПРОЕКТ BG05М2ОР001-3.005-0004-01 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ Toggle Начало » ПРОЕКТ BG05М2ОР001-3.005-0004-01 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Детска градина "Здравец" участва в Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".
В Дейност 1 - Допълнително изучаване на български език са сформирани 4 групи с общо 32 деца. По интересен и забавен начин те усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие. Ръководителите на групите са разработили програми за работа.Заниманията с малки групи деца позволяват да се постигне пълноценно включване на всяко дете в дейностите. Чрез използване на игри и игрови упражнения в езиковото обучение на децата се стимулира интересът им към българската реч и желанието им за индивидуална изява . За всички деца има осигурени учебни помагала, образователни игри и др.
След принудителното прекъсване, възобновяването на дейностите по Проект АПСПО започна при завишени мерки за сигурност и дезинфекция, а децата отново имат възможност да се потопят в чудния свят на българския език.

Галерия

ShutDown