Toggle Начало »

Нашите абитуриенти от група Славей - Випуск 2021 г.

Дата: 08.06.2021

Абитуриенти 2021 Славей from Silvena Video on Vimeo.


Нашите абитуриенти от група Приятели - Випуск 2021 г.

Дата: 04.06.2021


СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 28.05.2021

Уважаеми родители,

Децата от завършващите IV подготвителни групи, които желаят да посещават Детска градина „Здравец“ от 01.06.2021 г трябва да внесат по сметка на градината сумата от 100 лева съгласно Наредба №16 за определяне на цените и услугите на територията на Община Русе. Банковата сметка на ДГ „Здравец“ е: BG36IORT73793100036000

Н А Р Е Д Б А № 16

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА  МЕСТНИТЕ ТАКСИ,   ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

        74. (нова с Реш. № 402/15.12.2016г., доп. с Реш. № 916/19.07.2018 г.) За ползване на детски градини от деца в подготвителна група, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, родителите/настойниците не дължат месечна такса, а заплащат месечна цена за услугата за периода от 01.06. до 14.09. в размер на 100,00 лв. В случай, че услугата не бъде ползвана от детето поради здравословни причини за периода на заболяването цена не се дължи. Платената цена за неползвана услуга за целия период се възстановява пропорционално за дните на отсъствие след подаване на заявление от единия родител до директора на детската градина с прилагане на медицинска бележка с номер на амбулаторен лист и удостоверение за банкова сметка. Заявления се подават в детската градина от 15.09 до 30.09. Сумите се възстановяват в срок до 30.10.

 

 

                                                                                                                                   От ръководството


7 до 9 общо 149   Предишна     Следваща
pause ShutDown